भुक्तानीको लागि विल सार्बजनिकरणको विवरण

यस कार्यालय बाट भुक्तानीको विल विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ

क्र.सं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय

कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन

नोट: विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।04:04
ताजा अपडेट
{"en":"recently update", "fr":"TOUS LES DÉPARTEMENTS", "ar":"ताजा अपडेट", "de":"ALLE ABTEILUNGEN", "it":"TUTTI I DIPARTIMENTI"}