दरबन्दी विवरण

यस कार्यालयको दरबन्दी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ

क्र.स पद सेवा समूह श्रेणी दरबन्दी
जम्मा


02:41
ताजा अपडेट
{"en":"recently update", "fr":"TOUS LES DÉPARTEMENTS", "ar":"ताजा अपडेट", "de":"ALLE ABTEILUNGEN", "it":"TUTTI I DIPARTIMENTI"}