नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन प्रकृया , २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-07-30 हेर्नुहोस्
2 प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन प्रकृया , २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-07-30 हेर्नुहोस्
3 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-07-30 हेर्नुहोस्
4 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-07-30 हेर्नुहोस्