नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


विवरण
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 चौथो त्रैमासिक बिवरण विवरण 2080-04-10 View
2 तरकारी बालीको मूल बीउ र उन्नत बीउ उत्पादन विवरण (आव. २०७५/०७६) विवरण 2078-08-24 View
3 तरकारी बालीको मूल बीउ र उन्नत बीउ उत्पादन विवरण (आ.व. २०७६/०७७ ) विवरण 2078-08-24 View