नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


अन्य
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 नेपालमा अलैँची खेतीको हालको अवस्था अन्य 2078-07-30 View
2 Districtwise Vegetables Production in 2071/72 (MT) अन्य 2078-07-30 View
3 Area of Vegetables Production in 2071/72 (Ha) अन्य 2078-07-30 View