नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://www.moald.gov.np/
2 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/ne/
3 राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र http://www.vdd.gov.np/home-content/1
4 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद https://narc.gov.np/
5 बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र https://www.sqcc.gov.np/
6 कृषि सुचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र https://aitc.gov.np/
7 केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला http://centralglab.gov.np/