नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी विउ उत्पादन केन्द्र चापा‚ रुकुम (पश्चिम)


भिडियो ग्यालरी

गैह्री खेतमा बीउ उत्पादन ।
.
.
.